Op de gemeenteraad van 17 december 2019 werd het strategisch meerjarenplan van Laakdal goedgekeurd. Het bestuur houdt het investeringsritme van de voorbije jaren aan en blijft Laakdal vernieuwen en versterken. We zetten de belangrijkste krachtlijnen op een rij.   

Levenslang geborgen in Laakdal

Het bestuur streeft naar 100% tevreden inwoners die fier zijn op hun gemeente en gaat volop voor het creëren van het Laakdallergevoel. 

Burgemeester Tine Gielis: “We gaan voor participatie, interactieve communicatie en innovatie. Om dit te realiseren bieden wij een kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening (online, aan het loket, telefonisch …) aan met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Door in te zetten op welzijn, veiligheid en duurzaamheid doorheen al onze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.”

Zorgzame gemeente

Laakdal blijft investeren in een uitgebreide en toegankelijke zorg- en hulpverlening voor iedere inwoner en gaat op zoek naar oplossingen voor hedendaagse uitdagingen als vergrijzing en eenzaamheid. Zo reiken we vanaf januari 2020 een mantelzorgpremie uit. 

Schepen van welzijn Raf Moons: “Daarnaast voeren we de strijd op tegen kinderarmoede. Naast de begeleiding van onze sociale dienst, organiseren wij in samenwerking met Huis van het Kind initiatieven en vormingen rond opvoedingsondersteuning. Het project Peuterspeelpunt stimuleert kinderen van 0 tot 3 jaar om samen te spelen en te ontdekken. Daarnaast geven we kwetsbare jongeren ook bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning en huiswerkbegeleiding.”

Groene gemeente met leefbare kernen

Laakdal wil  een aangename en betaalbare gemeente zijn waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. Het werken in eigen streek wordt gestimuleerd en lokale handelaars worden extra gesteund.

Schepen van Klimaat Benny Smets: “Laakdal ondertekende eind vorig jaar het nieuwe streekproject Kempen2030 waarbij de gemeente het engagement aangaat om tegen 2030 maar liefst 40% C02 te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie. Eén van de speerpunten hierbij is het stimuleren van de schoolkinderen, gemeentepersoneel, inwoners, enz. om zich duurzaam te verplaatsen. Laakdal wil hiervoor een fietsregistratiesysteem aankopen dat via een chip bijhoudt hoeveel kilometers er per fiets of te voet wordt afgelegd. De gebruikers worden hiervoor beloond.” 

Schepen van Mobiliteit Frank Sels: “Ook het verhogen van de verkeersveiligheid blijft een prioritaire doelstelling. Zo zullen we bijvoorbeeld bij de heraanleg van o.a. de Kapelle- en Pastorijstraat in Veerle de kaart trekken van de kwetsbare weggebruiker. Het is niet alleen noodzakelijk om comfortabele en veilige voet- en fietspaden aan te leggen, het is ook essentieel om de bestaande te onderhouden en te optimaliseren.”

Natuurlijk blijft men focussen op de algemene taken zoals het onderhoud van gemeentewegen, fiets- en voetpaden om ook de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te garanderen.

Een levendig Laakdal

De Laakdalse vrijetijdsdiensten bieden een waaier van activiteiten aan die extra leven in de brouwerij brengen en waarbij inwoners kunnen verbroederen.

Schepen van Cultuur, Toerisme en Festiviteiten Gerda Broeckx: “We zijn fier op ons rijk verenigingsleven en bieden ondersteuning op maat, geven subsidies en zorgen mee voor een gepaste, veilige accommodatie. Zo starten we met de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden in Vorst-Meerlaar en een nieuwe turnzaal/polyvalente zaal langs GBS Eindhout.”

Een financieel gezonde gemeente

De realisatie van al deze projecten vraagt natuurlijk om investeringen.

Schepen van Financiën Jurgen Mensch: “Als financieel gezonde gemeente gaan we, net als voorheen, zorgvuldig om met de beschikbare middelen. In alles wat we doen, hebben we oog voor de haalbaarheid, toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten we de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.”

Pak jij de toekomst van onze gemeente mee vast? Raadpleeg het volledige meerjarenplan 2020-2025 hier in bijlage.