Vanaf 1 januari 2020 kunnen Laakdalse zorgbehoevenden met een mantelzorger een gemeentelijke mantelzorgpremie van 20 euro per maand aanvragen. Op deze manier beklemtoont het gemeentebestuur de grote bijdrage die mantelzorgers leveren aan een warme en solidaire samenleving.

Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan chronisch zieken, personen met een beperking of hulpbehoevenden uit je directe omgeving: dat kunnen familieleden, vrienden of buren zijn. Burgers die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen hierdoor toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Raf Moons: (schepen van Welzijn): “Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. We waarderen hun inzet enorm. Door het uitreiken van een gemeentelijke mantelzorgpremie willen we deze vrijwilligers nu een financieel duwtje in de rug geven.”

De mantelzorgpremie

De gemeente reikt jaarlijks een toelage van 20 euro per maand uit aan de zorgbehoevende als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie komt ook in de plaats van de sociaal-pedagogische toelage vanaf 1 januari 2020.

Voor wie?

Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Je bent zorgbehoevend als je beantwoordt aan volgende voorwaarden:

Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap of een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen (attest via FOD Sociale Zekerheid of Kind & Gezin.)
Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van erkenning van handicap van minstens 12 punten op het criterium ‘vermindering van de zelfredzaamheid’ afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven en er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn en moet je op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers.

Hoe aanvragen?


De zorgbehoevende moet de mantelzorgpremie jaarlijks uiterlijk op 31 december aanvragen bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier en de gevraagde documenten. Je kan hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de sociale dienst of de premie online aanvragen via www.laakdal.be/mantelzorgpremie.