Op de Laakdalse gemeenteraad van 15 december werd het nieuwe participatiereglement goedgekeurd. Het reglement bundelt de verschillende vormen van dialoog waar het lokaal bestuur wil op inzetten om samen te werken aan een nog betere gemeente.  

Jurgen Mensch (schepen van communicatie): “Via het participatiereglement krijgen inwoners van Laakdal dus de mogelijkheid om actief te participeren aan het beleid. Zo kunnen ze inspraak uitoefenen via verzoekschriften, meldingen en spreekmomenten. Burgers kunnen tevens verzoeken om een voorstel of vraag op de gemeenteraad te agenderen.” 

Een belangrijk luik is voorzien voor de regeling van de adviesraden en fora. De huidige werking werd grondig geëvalueerd en bijgestuurd. De Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang en GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) zijn wettelijk verplicht en blijven behouden. Daarnaast richt het gemeentebestuur verschillende fora op zoals het Forum Cultuur, Internationale Samenwerking, Klimaat, Landbouw, Ondernemen, Seniorenwelzijn, Sport en On!beperkt.  Zij gaan in overleg met het bestuur, verlenen advies en vormen dus het middenveld tussen de Laakdalse gemeenschap en het lokaal bestuur. 

De fora worden steeds samengesteld voor een periode van maximum zes jaar. Bij de start van de nieuwe legislatuur wordt er een open oproep georganiseerd, waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om hun kandidatuur in te dienen. 

De fora en adviesraden hebben recht op een jaarlijkse werkingstoelage van 3000 euro. Ze kunnen tevens een activiteitentoelage aanvragen voor het organiseren van activiteiten of evenementen. Deze toelage wordt uitgekeerd in het jaar van gebruik. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur de fora en adviesraden inhoudelijk, administratief en logistiek. 

Burgemeester Tine Gielis: “Als lokaal bestuur streven wij naar een optimale samenwerking tussen overheid en gemeenschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat het uitwisselen van ideeën vernieuwende en in veel gevallen betere inzichten oplevert. Aan het einde van de rit is er meer gedragenheid waardoor burgers meer tevreden zijn over het beleid.”  

 

 

 

 

 

  • Participatie