Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°29 - 26/06/2014
 
 

Waarom een nieuw gemeentehuis?

 
 

De gemeenteraad heeft de princiepsbeslissing goedgekeurd waarbij een oproep wordt gedaan naar kandidaten voor ontwerpteam en aannemer voor een nieuw gemeentehuis. 

 

Normen van comfort en duurzaamheid
Het tot gemeentehuis omgebouwd fabriekje is versleten. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen van comfort en duurzaamheid. Ten gevolge van overmacht moesten er de voorbije jaren een aantal noodzakelijke herstellingswerken worden uitgevoerd. Zo werd het ganse loketgedeelte door de brand van 2008 onder een dikke laag roet bedolven en moest de achterkant volledig heringericht worden. Daarna begaf het dak het waardoor schimmelvorming welig tierde in de bureaus en het dak eerst hersteld en uiteindelijk vernieuwd moest worden. Ook de oppervlakte van het gebouw wordt te krap voor de groeiende organisatie, waardoor we steeds opnieuw moeten herindelen binnen dezelfde contouren. Grote kosten, maar wel noodzakelijk om de dienstverlening te garanderen en het gebouw bewoonbaar te houden.  

Maar het grootste probleem is het gebrek aan isolatie, zowel in de muren als de beglazing, hetgeen resulteert in torenhoge energierekeningen en waardoor het gebouw totaal in strijd is met de normen van de huidige energiewetgeving.  

 
 

Een weloverwogen keuze op lange termijn
Deze situatie dwong het gemeentebestuur tot een keuze die niet langer kon uitgesteld worden. Blijven we investeren in een oud gebouw, waarbij een kostelijk inhaalmanoeuvre moet gebeuren om de achterstand op vlak van energie, comfort en veiligheid in te halen en conform te maken met de huidige normen die gesteld worden aan openbare gebouwen of kijken we vooruit en investeren we in een nieuw gebouw dat met een voorsprong aan de huidige en toekomstige normering kan voldoen. Beide opties werden bestudeerd. De uiteindelijke keuze viel voor een investering op lange termijn, namelijk een nieuw gemeentehuis.

De locaties
Eerst en vooral werden een aantal locaties onder de loep genomen. Er werden studies uitgevoerd op de haalbaarheid van een gemeentehuis op de site van de pastorij te Vorst, maar aangezien dit een beschermd gebouw is, waren de mogelijkheden hier beperkt. Schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit & verkeersveiligheid, verzekeringen, restylingsprojecten buurten en buurtwerking (i.s.m. OCMW) en patrimonium Frank Sels: “Met de bouw van dit nieuw gemeentehuis trachten wij op architecturaal gebied een meerwaarde te creëren voor de dorpskern van Groot-Vorst. Bovendien willen we de bereikbaarheid optimaliseren met voldoende parkeergelegenheid en een bushalte in de buurt zodat ook het verkeer met het openbaar vervoer kan aangemoedigd worden.”  

Van gebouw naar dienstverlening, een nieuwe visie 

 

De dienstverlening staat centraal
Burgemeester en schepen vanalgemeen beleid, politie, openbare werken, dorpskernvernieuwing (projecten), senioren, landbouw en huisvesting Tine Gielis:  â€œNaarmate het denkproces vorderde is er een hele nieuwe visie ontstaan, waarbij we verder gingen kijken dan enkel het gebouw, maar waar de nadruk gelegd werd op de dienstverlening. Een gemeentehuis is immers meer dan louter en alleen bakstenen, het is een plaats die volledig moet functioneren in het teken van de burger. Dit bracht ons naar een nieuwe locatie, namelijk in het centrum van Groot-Vorst, waar ook het OCMW, wijkkantoor politie en Bpost gelegen zijn. Hier kunnen we alle dienstverlening op dezelfde site centraliseren, hetgeen ook een versterking betekent voor de dorpskern van Groot-Vorst.”

 

Alle dienstverlening onder 1 dak

Schepen van burgerlijke stand, onderwijs en personeel Octaaf Janssens: “In het centrum van Groot-Vorst kan alle dienstverlening ondergebracht worden in 1 gebouw, waarbij het gebouw van het OCMW naadloos kan geïntegreerd worden. Het centraliseren van alle publieke dienstverlening, zowel in werking als in ruimte, zal een volledige en integrale samensmelting mogelijk maken, waarbij de burger op één locatie een gans scala van dienstverlening ter beschikking krijgt en daardoor sneller verder geholpen wordt. Bovendien kan de burger ook vlotter overstappen van de ene naar de andere dienstverlening en wordt de drempel naar het OCMW lager.”  
 

Eén centrale onthaalbalie voor gemeente en OCMW
OCMW-voorzitter Raf Moons: “Door de intense samenwerking tussen gemeente en OCMW zal de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening nog verbeteren. De burger zal met al zijn vragen terecht kunnen op één centrale onthaalbalie waar een overkoepelende eerstelijnsdienstverlening kan uitgebouwd worden.”
 

Het gemeentehuis heet je welkom!
Schepen van cultuur, toerisme, bibliotheek, lokale economie en tewerkstelling, middenstand, begraafplaatsen, erediensten en emancipatie Gerda Broeckx: “Naast de functionele invulling waarbij een maximale toegankelijkheid van alle dienstverlening voorop staat, willen we bij het ontwerpen ook het ‘welkom gevoel’ voor de bezoeker versterken: het gemeentehuis als centrale plaats waar iedereen terecht kan voor allerhande informatie, maar waar tegelijkertijd elke bezoeker kan proeven van cultuur (tentoonstellingen), literatuur (bibliotheek), kennis (opleidingen) en ontspanning (activiteiten).” 

Kortom: een gemeentehuis waar de Laakdaller met goesting binnenkomt en met een glimlach buitengaat.  

Samenwerking tussen gemeente en OCMW verbetert ook de interne werking
Schepen vanfinanciën, jeugd, evenementen, gezondheid, communicatie en juridische zaken Ils van Hove: “Centralisatie van alle diensten onder één dak geeft ook binnen de interne werking van gemeente en OCMW tal van voordelen, zowel op financieel als organisatorisch vlak. Denken we maar aan de gezamenlijke opmaak van de meerjarenplannen en budgetten die meer op elkaar zullen afgestemd zijn of een gelijkaardig en uniform personeelsbeleid. Uit de samenwerking zullen ook economische schaalvoordelen ontstaan, zoals betere prijzen bij gezamenlijke aankopen of aanbestedingen. Ook het werkcomfort zal verbeteren door een aangepaste ruimtelijke indeling met een accommodatie op maat van de organisatie.” 
 

Een duurzame keuze voor de toekomst! 
 

Het nieuwe gemeentehuis zal gebouwd worden op stevige fundamenten waarbij esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid harmonisch in evenwicht zijn

Schepen van milieu, sport, ontwikkelingssamenwerking, intercommunales en nutsvoorzieningen, inspraak, administratieve vereenvoudiging en ict Benny Smets: “Naast een optimale dienstverlening betekent het nieuwe gemeentehuis ook een duurzame investering op lange termijn. Hiermee zal de gemeente haar voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaam omgaan met energie kunnen invullen. Bovendien heeft de gemeente het engagement aangegaan om in het kader van het Burgemeestersconvenant – Kempen 2020, 20 % minder CO2 uit te stoten én om een Klimaat neutrale organisatie te worden. Bij de nieuwbouw zal dan ook maximaal ingezet kunnen worden op energiebesparing en duurzaamheid voor de volgende decennia.”

 

De volgende stappen

Voorzitter gemeenteraad en gemeenteraadscommissie nieuw administratief centrum/ bibliotheek Felix Vanbel: “De voorbereidingen van het nieuwe gemeentehuis en samenwerking tussen gemeente en OCMW zijn volop aan de gang. Het budget is ingeschreven in de meerjarenplanning. Onder begeleiding van een adviesbureau tekenen we de samensmelting van beide organisaties uit. Begin juni werd het project besproken op de gemeenteraadscommissie. Op de gemeenteraad van juni werd de princiepsbeslissing goedgekeurd waarbij een oproep wordt gedaan naar kandidaten voor een ontwerpteam en aannemer en op de gemeenteraad van november staat het gunningsbestek met de eisen waaraan de nieuwbouw dient te voldoen. Na goedkeuring van het gunningsbestek volgt de aanbesteding en wordt het reikhalzend uitkijken naar de ingediende voorstellen. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de uitbouw van de nieuwe organisatie.Via het informatieblad houden we je graag op de hoogte van het verdere verloop van het project.”

 

 

 

 

 

Laakdal bouwt een loods op de gemeentelijke stapelplaats

 

In samenspraak tussen gemeente en de preventie-adviseur werd er een visie ontwikkeld over een efficiënte en veilige werking van de dienst openbare werken.   Deze bestaat uit verschillende fases:

  1. Inrichten van een nieuwe loketfunctie:in het verleden kwamen burgers materialen ophalen via de garage. Om gevaarlijke situaties te vermijden, werd een aparte en vlot toegankelijke loketfunctie in 2013 prioritair doorgevoerd.


  2. Bouwen van een loodswaarin wagenpark zal geparkeerd worden.  Momenteel wordt het wagenpark ook in de werkplaats geparkeerd.  Dit maakt dat de werkplaats overdag grotendeels leeg staat en niet optimaal gebruikt wordt. Dit kan beter.  Om die reden wordt er een loods gebouwd zodat de werkplaats efficiënter en functioneler heringericht kan worden om werken voor te bereiden en om werkmateriaal veiliger en overzichtelijker te bewaren.

  3. Inrichten van verschillende ruimtes in de werkplaats zoals schrijnwerkerij, ruimte voor metaalbewerking, werkplaats voor schilders, e.a.

  4. Inrichten van de stapelplaats zodat de materialen die op het terrein nodig zijn (zand, uitleenmaterialen, klinkers, ...) er overzichtelijk en veilig kunnen gestockeerd worden.

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni werden de plannen en het lastenboek voor de plaatsing van een loods op de gemeentelijke stapelplaats (fase 2) goedgekeurd.  Er wordt verwacht dit najaar nog te kunnen starten met de opbouw van de loods. Daarna kunnen fase 3 en 4 aangevat worden. Hiervoor is er jaarlijks een budget voorzien in het meerjarenplan.

 

Burgemeester/schepen van openbare werken Tine Gielis: “Als gemeentebestuur moeten we blijven inzetten op onze kerntaak, nl. onderhoud en beheer van openbaar domein, weginfrastructuur en patrimonium/ontmoetingsruimtes.   De meer doorgevoerde samenwerking met OCMW betekent dat ook hun patrimonium door de gemeentelijke diensten zal worden beheerd.   Bovendien kunnen alle Laakdalse scholen en de sport- en jeugdverenigingen met eigen lokalen, rekenen op een x-aantal uren waarop beroep kan gedaan worden op de gemeentelijke diensten. Niet te vergeten dat een sterk verenigingsleven zoals we dit in Laakdal kennen, resulteert in een gemeentelijke materialen-uitleendienst die op volle toeren draait. De dienst openbare werken is nu eenmaal het kloppende hart van een goed functionerende en nette gemeente.   De bouw van deze loods zal inderdaad een opstap zijn naar het functioneel beheer van ruimte, materialen en wagenpark. ”

 

 

 

Kalender