Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°40 - 26/11/2014
 
 

Afscheidsinterview met Kris Goos

Kris Goos werd in de maand oktober opgevolgd door Jan Catry in de Laakdalse gemeenteraad.  Kris kreeg professioneel nieuwe uitdagingen in de schoot geworpen. De CD&V-nieuwsbrief wordt geen roddelblaadje, maar een interview met onze ex-fractieleider is hier zeker op z'n plaats!

Laakdal: een financieel gezonde gemeente mét investeringsplannen

Tijdens de gemeenteraad van 25 november werd de begrotingswijziging 2014 goedgekeurd.  Hiermee werd de financieel gezonde toestand van onze gemeente herbevestigd.  Dit in schril contrast tot de foute berichtgeving hieromtrent eerder in de media.

1. Hierin werd de (foutieve) conclusie getrokken dat Laakdal een van de Kempense gemeenten zou zijn met een financieel tekort.
2. Er werd in de krant eveneens verwezen naar een aanmaning die we zouden gekregen hebben van de Vlaamse overheid om dit probleem weg te werken.  Dit is zelfs een flagrante leugen. Onze meerjarenplanning werd nl. goedgekeurd door binnenlands bestuur zonder opmerkingen. 
 
Voor alle duidelijkheid:
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn twee belangrijke cijfers.

1. Het resultaat op kasbasis geeft weer welke inkomsten en uitgaven we in een jaar hebben.  Dit moet volgens de nieuwe gemeenteboekhouding (Beleids- en Beheerscyclus) elk jaar positief zijn wat dus het geval is voor Laakdal.
2. De autofinacieringsmarge geeft aan of de gemeente in staat is om alle inkomsten, uitgaven en financiële schulden te kunnen betalen.  Dit mag in de loop van de meerjarenplanning negatief zijn, enkel in 2019 moet dit een positief cijfer zijn.  Enkel in 2017 en 2018 is dit licht negatief om in 2019 opnieuw een positief saldo te hebben. Deze negatieve cijfers zijn te wijten aan de leningen die we in 2016 en 2017 zullen opnemen voor diverse investeringen die gepland staan. Dit is in het verleden niet anders geweest. Die leningen hebben hun weerslag vooral in 2017 en 2018. Vanaf 2019 is dit weggewerkt en conform de wet die dit toelaat.

Concreet:

1. Heeft Laakdal financiële problemen? NEEN
2. Willen wij in Laakdal vooruitgaan ipv blijven stilstaan? JA  
3. We hebben bewust gekozen om te blijven investeren daar waar investeringen zich opdringen en door maximaal beroep te doen op subsidies.

Ils Van Hove, schepen van financiën: “Door personeelsleden die op pensioen gaan niet meer systematisch te vervangen, worden de personeelsuitgaven teruggedrongen. Ook door het samengaan van OCMW en gemeente zullen op termijn overlappende onkosten wegvallen. Denk hierbij aan ICT, financiële dienst, personeelsbeheer, aankoop. Bijkomend durf ik te stellen dat een aantal investeringen die wij nu doen zoals het nieuw gemeentehuis, op termijn zowel een efficiëntieverhoging alsook een structurele financiële besparing zullen opleveren. Andere studies (zoals deze van Belfius) wijzen uit dat Laakdal als een van de betere uit de klas komt. Het verhaal is dus iets genuanceerder dan in de pers verscheen, maar geloof me, de Laakdallers hoeven zich geen zorgen te maken.  Onze financiële toestand is gezond zonder dat de belastingen moeten worden verhoogd.
 

 

 

 


Oud gemeentehuis Eindhout

Als openbaar bestuur is het onze plicht om leegstand te bestrijden, ook voor de eigen gemeentelijke gebouwen. Omdat het oud gemeentehuis in Eindhout geen dienstverlenende functie meer heeft, wordt deze site publiek te koop gesteld. Dankzij de strategische ligging zijn we er van overtuigd dat een heringebruikname van dit pand een nieuw elan kan geven aan het dorpsgezicht van Eindhout. We creëren persoonlijk parkeerruimte door het monument 'De Trap' te verplaatsen naar de overkant van het dorsplein.


Laakdal voert actief beleid omtrent wonen

Op de gemeenteraad van 25 november 2014, werd het belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en kavels goedgekeurd. Deze jaarlijkse heffing gaat in vanaf 1 januari 2014 en moet grondeigenaars aansporen om hun onbebouwde percelen te activeren.

“Zoals in het bestuursakkoord 2013-2018 opgenomen, wil het gemeentebestuur van Laakdal kwaliteitsvol en betaalbaar wonen stimuleren.”, aldus Burgemeester Tine Gielis. “Het invoeren van een activeringsheffing kadert in deze doelstelling.

De gemeente beschikt over een register onbebouwde percelen (ROP) waarin alle onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels zijn opgenomen. Op de percelen opgenomen in dit ROP moet mogelijks een activeringsheffing worden betaald. Deze activeringsheffing gaat in op 1 januari 2014. De heffing wordt jaarlijks bepaald op de toestand van het ROP op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Waarom heeft de gemeente een activeringsheffing?
Ils Van Hove (schepen van financiën): “De laatste jaren is wonen erg duur geworden. Dankzij het belastingreglement op onbebouwde gronden, bestrijdt het gemeentebestuur  grondspeculatie en moedigen wij grondeigenaars aan om potentiële woonlocaties vrij te maken. Het gemeentebestuur hoopt dat er hierdoor extra bouwgronden op de markt komen aan betaalbare tarieven. Op deze wijze bieden we kansen aan jonge bouwers die effectief in Laakdal willen bouwen en blijven.De gewone burger die zijn spaarcenten investeert in een bouwperceel voor zijn kind(eren) wordt vrijgesteld.”

Zijn er vrijstellingen mogelijk?
Het gemeentebestuur heeft ervoor geopteerd om een ruime reeks vrijstellingsmogelijkheden te voorzien. De vrijstelling houdt in dat het perceel wel in het ROP blijft opgenomen, maar dat er geen heffing moet betaald worden. De vrijstellingen waarvoor men eventueel in aanmerking kan komen, richten zich vooral op gezinnen, sociale huisvestingsmaatschappijen en jeugd- en sportclubverenigingen.

 

 

 

Interview met Kris Goos, ex-gemeenteraadslid

Kris, je nam afscheid van de Laakdalse gemeenteraad, maar daar heb je een goede reden voor. Vertel...
 
   Op professioneel gebied is er voor mij een nieuwe opportuniteit gekomen. Ik ben vanaf 1 oktober 2014 aan de slag als kinesitherapeut bij To Walk Again, de vzw van stichter Marc Herremans. To Walk Again gaat in een unieke samenwerking met het AZ Herentals, Orthopedie Van Haesendonck en de Thomas More Hogeschool een gloednieuw postrevalidatiecentrum opstarten. Dit centrum wordt het neusje van de zalm op het gebied van gangrevalidatie en postrevalidatie. We maken er gebruik van de meest geavanceerde apparatuur op revalidatie- gebied. Een voorbeeld is het exoskeleton, waarmee mensen met een dwarslaesie terug kunnen stappen (cfr. Braziliaans jongetje bij de opening van het WK voetbal). Het spreekt voor zich dat dit me uitermate interesseert. Omdat ik dit alle kansen wil geven heb ik nu besloten om een stap terug te zetten wat betreft politiek. De combinatie gezin, een nieuwe job en de toch wel drukke agenda van een raadslid is trouwens niet evident.

 
Intussen heb je bijna 2 jaar ervaring in de Laakdalse gemeenteraad. Hoe blik je terug op die periode?
 
 Eerlijk waar, een gemengd gevoel. Enerzijds ben ik blij dat ik deze ervaring heb kunnen opdoen. Je kan wel degelijk mee beleid voeren, keuzes bepalen, enz... Langs de andere kant ben ik verbolgen over het feit hoe hard lokale politiek kan zijn. Je moet er een dikke huid voor hebben, zoals men vaak zegt... Soms gaat het er echt hard en vuil aan toe. Er wordt nog steeds op de man of vrouw gespeeld en dat is niet altijd even correct. En of de burger daar uiteindelijk beter van wordt, laat ik in het midden...
  

Al snel was duidelijk dat jij je in dossiers kon inwerken. In heel wat dossiers heb je je verdiept. Welk dossier heeft je het meest gegrepen?
 
   Ik voelde me vrij snel thuis in dossiers, die aanleunden bij mijn vakgebied : gezondheid en welzijn. Ik ben vrijwillig naar een studiedag rond 'Gezonde Gemeente' geweest, heb er samen met de Schepen van Gezondheid, Ils Vanhove de aanzet toe gegeven om dit ook op Laakdals grondgebied te ondersteunen. En inmiddels hebben we het charter ondertekend en zullen er in de toekomst mooie initiatieven volgen, die de gezondheid van alle burgers ten goede zal komen.
Ook het 'Multimove- project' van de Sportraad ism basket Laakdal vind ik een nobel idee, waar ik van den beginne mee achter stond.


Je staat je zitje af in de gemeenteraad. Is dit ook een afscheid van de Laakdalse politiek?


 Het zal nu even kalmer worden op politiek vlak voor mij. Mijn aandacht gaat nu uit naar mijn nieuwe job en mijn gezin natuurlijk. Ik zal de Laakdalse politiek altijd wel blijven volgen en als er in de toekomst terug tijd vrij komt, is er steeds een mogelijkheid dat ik me weer zal engageren voor de Laakdalse burger.

 
Welke boodschap wil je jouw opvolger nog meegeven?


  Blijf altijd jezelf, hou de Laakdalse burger steeds in je achterhoofd en tracht de soms zeer vijandige houdingen in de raad niet aan je hart te laten komen... Veel succes!!


Derde van vijf bussen richting Schlagerfestival volzet!

Vrijdag 27 maart nodigt Jong CD&V jong en oud uit om met de bus naar het Schlagerfestival te trekken. Intussen zijn drie van de vijf bussen reeds volzet!  Laakdal kijkt er duidelijk naar uit om dichtbij de betere schlagerkoning te vertoeven. ;-)

Aarzel dus niet om ook jouw plaats te reserveren op onze bussen!

Lees meer ›

Kalender