Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°28 - 15/06/2014
 
 

... Omdat uw mening belangrijk is!

CD&V Laakdal wil een beleid voeren voor en met de Laakdalse burger. Om die reden hechten we veel belang aan inspraakmogelijkheden voor de Laakdaller. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we vooruit naar nieuwe inspraakmomenten...

Laakdalse wijken worden aangepakt

De aanpassingswerken in de Toekomststraat gaan kortelings van start. Hierover is uitvoerig overleg gepleegd en in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de vragen en bekommernissen van de buurtbewoners. Dit is het derde optimalisatieproject van de bestaande Laakdalse wijken. Na Levelo (Klein-Vorst) en de Kabienstraat (Veerle), wordt vanaf 18 juni de Toekomststraat aangepakt. Daarna volgen nog de Rozenstraat/Akkerwinde (Groot-Vorst) en Wouwerhoeve/Akkerrode (Eindhout).


Inbreng personeel belangrijk bij nieuw gemeentehuis

In het nieuwe gemeentehuis zullen het personeel van de gemeente en de bibliotheek samen met het personeel van het Sociaal Huis en de wijkpolitie gehuisvest worden. Ook zal er ruimte voorzien worden voor een postloket. De bedoeling is dat het personeel van de gemeente en het OCMW gaan samensmelten. Niet alleen in ruimte, maar ook in werking. De studiebureaus die het bestuur hierin begeleiden gaan in nauw overleg met het personeel kijken waar er overeenkomsten zijn in werking en hoe we deze best in een nieuwe organisatiestructuur kunnen gieten. De inbreng van het personeel is hierin dus cruciaal!


Klein-Vorst, .... graag jullie mening!

Wanneer bouwheer Kleine Landeigendom in het najaar concrete plannen voor Capellebeemden, met ontmoetingsruimte, heeft, zullen we deze voorleggen aan de geïnteresseerde inwoners. Hierna zal de bouwaanvraag worden voorbereiden.

 

Onlangs organiseerde wegbeheerder AWV (Administratie van Wegen en Verkeer) en De Scheepvaart een infomoment om samen met buurtbewoners en bedrijven de toekomstige ontsluiting van Langvoort te bestuderen. Er staan immers verschillende projecten op stapel die een invloed zullen hebben op de ruimere omgeving van Langvoort.


Veilig Veerle

Op 21 mei vond de eerste bijeenkomst van het participatietraject 'Veilig Veerle' plaats. Tijdens deze gezamenlijke denkoefening over een veilige doortocht werden de eerste indrukken en bekommernissen geuit door alle belanghebbenden. Dat zijn de lokale handelaars, de buurtbewoners, de verenigingen en de scholen. Een vervolg vindt plaats op 17 september.


Hoe maken we de Zandstraat verkeersveiliger?

De geplande verkeersingrepen in de Zandstraat ter hoogte van 't Schanske kwamen er op vraag van de ouders. De ingrepen werden voorgelegd aan het schoolteam. Intussen werd een verhard pad aangelegd tussen de parking van 't Buurthuis en 't Schanske. Op die manier kunnen kinderen opgehaald worden aan deze kant van de schoolpoort, zodat de verkeersdrukte in de Witte Hoeve tot een minimum kan beperkt worden.


Waarover wil jij van gedachten wisselen???

Ons motto {Iedereen inbegrepen} blijven we hoog in het vaandel dragen. Daarom kent Tine graag uw mening!

Ongetwijfeld zijn er nog andere onderwerpen waarover jij vragen hebt. Laat ze ons weten! We gaan graag met jou in dialoog en beantwoorden graag je vragen en bekommernissen. Onze mandatarissen en bestuursleden weten graag wat er leeft bij de burger. Hun contactgegevens zijn terug te vinden via deze link.

 

200ste abonnee

De voorbije week schreef de 200ste abonnee zich in op deze nieuwsbrief. Het doet onze afdeling een plezier dat meer en meer Laakdallers zich laten informeren met de CD&V-nieuwsbrief. Geregeld krijgen we ook feedback op onze nieuwsbrief, waarvoor dank!

Kalender